Katana Konsulting. Dotacje i biznes plany.
Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE
Katana Konsulting

Dział e-learningu

Niniejszym prezentujemy możliwość dofinansowania na terenie poszczególnych  województw w latach 2014-2020 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych projektów przyczyniających się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie dotacyjne na inwestycje. W ramach dotacji bezzwrotnych będą uruchamiane komponenty: „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”, wspierające np.: wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W poszczególnych województwach są już ogłaszane osobne konkursy dotyczące innowacyjności na poziomie kraju oraz innowacyjności na poziomie przedsiębiorstwa. W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

• realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

• wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;

• wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe).

W ramach dotacji zostanie uruchomiony także komponent: „Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw”. W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

1)   wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;

2)  wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe).

W przypadku dotacji dla projektów dotyczących innowacyjności – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 mln PLN. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi maksymalnie od 45% do 70%, a dla średnich zaś od 35 do 60%.

Tego typu konkursy dotacji można wykorzystać do aplikowania o dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, technologii, oprogramowania dla branż:

1) a) chemiczna; b) farmaceutyczna; c) motoryzacyjna; d) elektryczna i elektroniczny; e) informatyczna; f) wydobywcza;

2) a) bezpieczna żywność - przetwórstwo, nawozy i opakowania; b) medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna; c) motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa; d) narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych; e) przetwarzanie informacji, multimedia programowanie, usługi ICT; f) biointeligencja;  g) środowisko i energetyka; h) transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe; i) dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne;

3) a) biogospodarka; b) medycyna i zdrowie, c) energetyka niskoemisyjna, d) informatyka i automatyka;

4) a) innowacyjny przemysł = zrównoważony rozwój; b) zdrowie i jakość życia = eko-rozwój; c) współpraca i kooperacja biznesowa = kapitał społeczny; d) zielona Gospodarka = ekoinnowacje [zatem także OZE];

5) a) nowoczesny przemysł włókienniczy, modowy i wzornictwo; b) zaawansowane materiały budowlane; c) medycyna, farmacja, kosmetyki; d) energetyka (w tym odnawialne źródła energii); e) innowacyjne rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy; f) informatyka i telekomunikacja; g) kluczowe grupy technologii.

6) a) nauki o życiu; b) energia zrównoważona [zatem także OZE]; c) technologie informacyjne i komunikacyjne; d) chemia; e) produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych; f) elektrotechnika i przemysł maszynowy; g) przemysły kreatywne i czasu wolnego;

7) a) bezpieczna żywność; b) inteligentne systemy zarządzania; c) nowoczesne usługi dla biznesu; d) wysoka jakość życia;

8) a) technologie chemiczne (zrównoważone); b) zrównoważone technologie budownictwa i drewna; c) technologie przemysłu maszynowego i metalowego; d) technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej); e) technologie rolno-spożywcze;

9) a) lotnictwo i kosmonautyka; b) jakość życia; c) informatyka i telekomunikacja;

10) a) energetyka [zatem także OZE]; b) medycyna; c) technologie informacyjne i komunikacyjne;

11) a)   zasobooszczędne budownictwo; b) przemysł metalowo-odlewniczy; c) turystyka zdrowotna i prozdrowotna; d) nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze; e) technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); f) zrównoważony rozwój energetyczny; g) branża targowo-kongresowa;

12) a)   ekonomia wody; b) żywność wysokiej jakości; c) drewno i meblarstwo;

13) a)   biosurowce i żywność; b) wnętrza przyszłości – design; c) przemysł jutra = branża motoryzacyjna i naprawa maszyn; d) wyspecjalizowane procesy logistyczne; e) rozwój oparty na ICT; f) nowoczesne technologie medyczne; g) obszary innowacji międzybranżowych;

14) a) biogospodarka; b) działalność morska i logistyka; c) przemysł metalowo-maszynowy; d) usługi przyszłości; e) turystyka i zdrowie.

Każdy projekt inwestycyjny zakładający zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń bądź całych technologii może zostać powiększony o komponent związany z OZE tj. zakupem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub małej turbiny wiatrowej do produkcji prądu zasilającego te zakupowane z dotacji maszyny i urządzenia. Ważne jest jednak aby koszty na instalację OZE były jedynie etapem większego projektu i nie przekraczały więcej niż 20%-30% kosztów kwalifikowanych projektu.Kompleksowa oferta Konsultingowa:

 

W ramach ścisłej współpracy Katana Konsulting oferuje Państwa Firmie następujący wachlarz kompleksowych usług konsultingowych obejmujący:

Ø  Doradztwo w zakresie wyboru optymalnego źródła finansowania projektu. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi konsultingowej dokonamy dla Państwa:

 • analizy dostępnych programów europejskich i krajowych umożliwiających współfinansowanie Państwa inwestycji ze środków publicznych;
 • analizy Państwa planów inwestycyjnych i wyboru optymalnych instrumentów finansowych;
 • oceny możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej.

Po ewentualnym uzyskaniu pozytywnej oceny wstępnej planowanego projektu umożliwimy Państwu skorzystanie z następujących usług:

 

Ø Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w celu uzyskania dotacji w zakresie:

 • sporządzenia wniosku o dotację;
 • opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji;
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników;
 • złożenie kompletu dokumentów do właściwego Organu Udzielającego Dotacji;
 • udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane przez Organy Udzielające Dotacji.

 

Ø Po otrzymaniu informacji o otrzymaniu przez Państwa dotacji, oferujemy wsparcie w okresie realizacji projektu, które obejmować będzie:

 • doradztwo w zakresie podpisania umowy dotacji z Organem Udzielającym;
 • nadzór nad właściwą i terminową realizacją projektu;
 • rozliczenie końcowe dotacji obejmujące sporządzenie wniosku o rozliczenie dotacji, raport finansowy, raport techniczny, skompletowanie, wymaganych załączników.

 

Ø   Opracowanie biznes planów dla projektów inwestycyjnych niezbędnych

do uzyskania kredytu komercyjnego lub na warunkach preferencyjnych (biznes plany nie tylko związane z dotacjami):

 • zgodnie ze standardami/metodologią UNIDO (metodologia stosowana dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach kredytów i pożyczek komercyjnych oraz w ramach krajowej pomocy publicznej);

 • zgodnie ze standardami/metodologią Banku Światowego;

 • zgodnie ze standardami/metodologią Komisji Europejskiej (metodologia stosowana dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach EFRR i EFS);

 • zgodnie ze standardami/metodologią innych instytucji finansowych (tj. np. zgodnie z metodologią wymaganą przez banki komercyjne.

Ø  Doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji zgodniej z Systemem Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001:2008.

W celu zwiększenia szans na otrzymanie dotacji jeszcze przed opracowaniem aplikacji dotacyjnej, zaproponujemy usługi wdrożeniowe, a także zadbamy o przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego aby mogli Państwo uzyskać certyfikat jakości. W tym celu dokonamy:

 • należytej identyfikacji procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w Państwa organizacji;

 • określenia sekwencji tych procesów i ich wzajemnego oddziaływania oraz opracowania kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania procesów;

 • opracowania, udokumentowania i wdrożenia wewnątrz zakładowego Systemu Zarządzania Jakością.

 

Ø   Pozyskanie opinii o innowacyjności do projektu inwestycyjnego:

 • doradztwo w zakresie sporządzenia opisu planowanej do wdrożenia technologii;

 • sporządzenie opisu innowacyjności produktowej oraz procesowej;

 • uzasadnienie zastosowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej.

 

Ø   Porozumienie o współpracy w zakresie realizowanego projektu z JB+R:

 • doradztwo w zakresie zawierania umów o współpracy z centrami badawczo-rozwojowymi, innowacyjnymi Instytucjami Otoczenia Biznesu i/lub jednostkami naukowymi, które prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe;

 • nadzorowanie i stymulowanie działań wynikających z przedmiotowych umów o współpracy tj. inicjowanie przeprowadzania audytów technologicznych; inicjowanie projektów związanych z wymiarem międzynarodowym; zachęcanie do udziału w targach i misjach gospodarczych związanych z transferem wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

Ø   Szkolenia e-learningowe w cenie 10% kosztów szkoleń tradycyjnych:

 • szkolenia dedykowane - polegają na przygotowaniu szkolenia e-learningowego od pozyskania i opracowania kontentu [materiały dydaktyczne] szkoleniowego poprzez opracowanie scenariusza szkoleniowego po adaptację treści do postaci kursu e-learningowego. Trenerzy i Specjaliści Katana Konsulting samodzielnie zgodnie z Państwa zamówieniem opracowują szkolenie e-learningowego zgodnie z Państwa potrzebami i celami szkoleniowymi.

 • szkolenia adaptowane - polegają na przygotowaniu szkolenia e-learningowego opracowanego na  podstawie Państwa materiałów. Specjaliści Katana Konsulting opracowują na podstawie przekazanego materiału scenariusz szkolenia e-learningowego, a następnie adaptują go do postaci kursu e-learningowego.

 • szkolenia produktowe - polegają na przygotowaniu szkolenia e-learningowego na podstawie Państwa materiałów dot. konkretnego produktu sprzedażowego. Szkolenia takie mogą być adresowane do pracowników Państwa firmy, Partnerów oraz Klientów.

 • szkolenia personalizowane - polegają na przygotowaniu szkoleń e-learningowych, które znajduje się w naszej ofercie. Szkolenia takie po zidentyfikowaniu Państwa potrzeb i kompetencji grupy docelowej są modyfikowane i dostosowywane do Państwa celów szkoleniowych.

 

Ø   Pozyskanie promesy bankowej/leasingowej:

 • opracowanie wniosku kredytowego;

 • nadzorowanie procesu oceny zdolności finansowej Wnioskodawcy przez analityków finansowych banku/leasingodawcy udzielającego promesy warunkowej;

 • doradztwo w zakresie podpisania umowy kredytowej/leasingowej zgodnie z wytycznymi odpowiednich Organów Udzielających Dotacji.

Z całą pewnością możemy założyć, że nawiązanie współpracy w celu skutecznego pozyskania dla Państwa dotacji będzie trwała minimum jeden rok kalendarzowy.

biuro@katana-konsulting.pl   www.katana-konsulting.pl    
tel. 603647085                     skype: Katana Konsulting

Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE