Katana Konsulting. Dotacje i biznes plany.
Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE
Katana Konsulting

Dział Dotacji i Kredytów
Szanowni Państwo, 

  Dziękujemy bardzo za wstępne wyrażenie zainteresowania ewentualnym nawiązaniem współpracy. Teraz także na naszej stronie internetowej mamy przyjemność zaprezentować Państwu możliwość skorzystania z kompleksowych usług konsultingowych oraz szkoleniowych świadczonych przez Katana Konsulting w przedmiocie skutecznej absorpcji funduszy unijnych na rozwój Państwa Instytucji.


         Pierwszy etap ewentualnej współpracy dotyczy zapoznania się z kompleksową informacją na temat dostępnych dla Państwa Firmy dotacji z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a także alternatywnych źródeł zewnętrznego kapitału dla firm, źródeł pochodzących z programów Komisji Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego, Banku Światowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Owocem pierwszego etapu wzajemnej współpracy będzie przeprowadzenie dla Państwa Firmy Audytu Dotacyjnego wraz z przygotowaniem dla Państwa raportu dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania, a także analizy szans na dotację i wskazaniem najbardziej odpowiedniego dla Państwa Działania i Programu Operacyjnego.  

Istotą Audytu Dotacyjnego jest sprawdzenie kwalifikowalności Państwa projektu, ustalenie poziomu wsparcia, o które mogą Państwo ubiegać w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i/lub Europejskiego Funduszu Społecznego. W przygotowanym dla Państwa raporcie znajdą się informacje na temat obligatoryjnych i dodatkowych załączników jakie poza biznes planem i wnioskiem aplikacyjnym będzie należało złożyć do Organu Udzielającego Dotacji w celu skutecznego pozyskania dofinansowania.

W celu zdiagnozowania Państwa potrzeb inwestycyjnych oraz szkoleniowych i/lub badawczo-rozwojowych w kontekście możliwości aplikowania do około 15 programów dotacyjnych, a także w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny Państwa projektu niezbędne będzie odbycie pierwszego spotkania informacyjnego, w trakcie którego na zasadzie wywiadu Katana Konsulting uzyska szczegółowe informacje o planach rozwojowych Państwa Firmy. To one posłużą do przygotowania kompleksowej analizy szans na otrzymanie dotacji oraz raportu dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania dla Państwa Firmy.

 

Harmonogram działań:

            Mając na uwadze fakt, że przygotowanie kompleksowej aplikacji dotacyjnej trwa około 240 godzin roboczych, informujemy że Katana Konsulting może przyjąć zlecenie realizacji usługi polegającej na przygotowanie wniosku o dotację wraz z załącznikami na nie mniej niż 30 dni przed dniem zakończenia naboru wniosków. W przypadku zgłoszenia zainteresowania współpracą na mniej niż wspomniany czas jednego miesiąca przed upływem terminu naboru wniosków, nasza firma zmuszona będzie do rezygnacji z przyjęcia zamówienia do realizacji. Nasze stanowisko podyktowane jest profilaktyką w zakresie zapewnienia Klientom Katana Konsulting procesu aplikowania o dotacje.

           

Prawo Zamówień Publicznych:Warto już na etapie wstępnej konstrukcji kosztorysu i w konsekwencji budżetu Państwa projektu pamiętać, że Wnioskodawcy z sektora przedsiębiorstw jako
Beneficjenci nie będący zamawiającymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych [Pzp], lub udzielający zamówień, które ze względu na szacunkową wartość nie podlegają przepisom ustawy Pzp obowiązani są do:

 •  wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;
 • przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert;
 • dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu.

 

Na co MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ?

 

Dotację – bezzwrotną formę pomocy, w wysokości do 60, 70 a nawet 80% projektu inwestycyjnego można uzyskać m.in. na:

 

 • zakupy inwestycyjne: środki trwałe (sprzęt elektroniczny ściśle związany z realizacją projektu), wartości niematerialne i prawne (m.in. oprogramowanie i niezbędne licencje);
 • rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej;
 • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy;
 • wdrażanie technologii informacyjnych i promocja wdrożonych rozwiązań drogami elektronicznymi;
 • zakup usług prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych (m.in. usługi informatyczne, techniczne, doradcze);
 • zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych;
 • zakup prawa własności budynku lub budowli;
 • zakup albo koszt wytworzenia środków trwałych;
 • wspieranie innowacyjności produktowej i procesowej o charakterze regionalnym;
 • realizację inwestycji w ramach regionalnych sieci współpracy (wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw);
 • usługi doradcze i szkoleniowe związane bezpośrednio z inwestycją;
 • zakup robót i materiałów budowlanych.

W ramach wsparcia pochodzącego z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej wspierane będą także inwestycje w wartości niematerialne i prawne i dlatego mogą liczyć na dofinansowanie także komponenty projektów zakładające:

 • tworzenie stron internetowych i wortali informatycznych;
 • tworzenie systemów monitoringu;
 • zakup programów komputerowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem [obsługa Klienta on-line]. 

Projekty, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych mogą zostać dofinansowane przez inne, ogólnopolskie Programy Operacyjne lub alternatywne źródła zewnętrznego kapitału jak: Programy Komisji Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego, Banku Światowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


        W przypadku zapotrzebowania na inwestycje związane z zakupem środków transportu, nie
-innowacyjnych środków trwałych lub związanych z zakupem samej nieruchomości, nasi konsultanci wskażą alternatywne źródła pozyskiwania zewnętrznego finansowania / różne od dotacji źródła zewnętrznego kapitału.

 

Z całą pewnością możemy założyć, że nawiązanie współpracy w celu skutecznego pozyskania i rozliczenia dla Państwa dotacji będzie trwało minimum jeden rok kalendarzowy od dnia złożenia aplikacji o dotację. Mając na uwadze wytyczne Organów Udzielających Dotacji w latach 2014-2020 każdy projekt inwestycyjny powinien być związany z wdrażaniem innowacji produktowej i/lub procesowej. W tym celu Katana Konsulting jako jedyna firma na rynku usług konsultingowych zaproponuje Państwu nawiązanie współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi; pozyskanie opinii o innowacyjności; wdrożenie komponentu projektu zakładającego wymiar międzynarodowy; pozyskanie promesy kredytowej i/lub leasingowej albo poręczeniowej. Pragniemy zauważyć, że aby zrealizować kompleksowe usługi doradczo-szkoleniowe, które zmaksymalizują Państwa szanse na otrzymanie dotacji, to powinniśmy rozpocząć współpracę na min. 8 miesięcy przed dniem złożenia aplikacji. Najlepszym rozwiązaniem jest zamówienie u nas Audytu Dotacyjnego, w którym wskażemy harmonogram prac, wydarzeń i zadań do wspólnej realizacji.
W zakresie finansowania instalacji OZE mozliwe jest takze aplikowanie przez naszych Inwestorów o 85% dotacji bezzwrotnej. Wiemy jak to zrobić. W celu weryfikacji Państw planów inwestycyjnych prosimy o kontakt bezpośredni.

ISO 14001 zwiększa szanse na dotacje OZE.


Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. poleca Firmom z sektora MŚP planującym pozyskanie dotacji na OZE w latach 2014-2020 wdrożenie i certyfikację systemów jakości ISO 14001 lub EMAS. Samo wdrożenie ISO 9001 lub 14001 lub 5001 także może być kosztem kwalifikowanym [dotacja go zrefunduje w 50%] ale musi to być osobny projekt doradczy.

Cel działania: Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją oraz wdrażania certyfikowanych eko-znaków.

Przykładowe rodzaje projektów: Wsparcie udzielane będzie na działania doradcze w zakresie wprowadzania systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji w tym na:

1. audyt niezbędny dla uzyskania certyfikatu lub dokonania rejestracji;

2. zdobycie certyfikatu lub uzyskanie rejestracji;

3. doradztwo związane z uzyskaniem certyfikatu/dokonaniem rejestracji.

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE:

1. Usługi doradcze, ekspertyzy, szkolenia

2. Przeprowadzenie audytów i weryfikacji

3. Koszty rejestracji przedsiębiorstwa w systemie EMAS

4. Opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu.

 

Intensywność wsparcia może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych.

 

CO MOŻNA DOFINANSOWAĆ:

1. Badanie oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu określenia możliwości wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego;

2. Usługi doradcze, ekspertyzy oraz szkolenia związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego;

3. Opracowanie dokumentacji służącej wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie;

4. Przeprowadzenie audytów i weryfikacji związanych z procedurą przyznawania certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego;

5. Rejestracje przedsiębiorstwa w systemie Eko-zarządzania i audytu (EMAS);

6. Przygotowanie i publikacje deklaracji środowiskowej oraz materiałów informacyjnych wymaganych od przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie EMAS;

7. Przeprowadzenie badan i audytów niezbędnych dla uzyskania certyfikowanych oznakowań ekologicznych dla produktów przyjaznych środowisku;

8. Opracowanie dokumentacji, w tym raportów z badań oraz innych niezbędnych informacji, składanych w jednostce przyznającej oznakowania;

9. Opłaty związane z uzyskaniem certyfikowanych oznakowań ekologicznych uiszczone

na rzecz jednostki przyznającej oznakowania…. Zapraszamy do współpracy…

 Dotacje na efektywność energetyczną dla JST na terenie całej Polski.


Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. zaprasza do współpracy audytorów energetycznych, projektantów, branżystów, instalatorów obsługujących Jednostki Sektora Finansów Publicznych [szczególnie Jednostki Samorządu Terytorialnego] do współpracy w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na podnoszenie efektywności energetycznej oraz rozwój OZE:

1) Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys zł kosztów kwalifikowanych;

2) Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy;

3) Wysokość pomocy publicznej [wysokość dofinansowania] nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Urzędy Marszałkowskie na terenie całej Polski w IV kwartale 2015 oraz w I/II kwartale 2016 będą przeprowadzać nabory wniosków o takie dotacje… Projekty mają dotyczyć: Kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej obiektów i budynków lub dokończenia tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na:
1) wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku;
2) instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią;
3) zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic);
4) likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego;
5) modernizacji systemów grzewczo–wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii;
6) modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
7) modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego.
Dotacje na OZE dla konkretnych Inwestorów.

 

Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. zaprasza do współpracy konkretnych i zdecydowanych Inwestorów w OZE [farmy fotowoltaiczne, wiatrowe, Kogeneracja, MEW] którzy planują ubiegać się o bezzwrotne dotacje unijne [od 45% do 80% kosztów projektu] ORAZ CO NAJWAŻNIEJSZE POSIADAJĄ WYDANE WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY LUB zgodny MPZP. Dotacje dla dużych inwestycji w OZE ruszą jes w 2016 roku zatem inwestorom bez warunków przyłączeniowych nie zostało dużo czasu…  Celem programów dotacyjnych na OZE jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne o zasięgu lokalnym zmniejszające negatywne skutki cywilizacji poprzez:

- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń,

- poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzania systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania,

- wzrostowi wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii,

- poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.
Dotacje na wynalazki OZE.

Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. zaprasza do współpracy konstruktorów prototypów instalacji OZE ponieważ Wnioskodawcy z sektora przedsiębiorstw z terenu Rzeczpospolitej Polskiej mogą ubiegać się o dotacje bezzwrotne w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioski składa się bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Wysokość przychodów wygenerowanych przez projekt w okresie trwałości pomniejsza procentowo wysokość pozyskanego wsparcia dopiero w przypadku przekroczenia wysokości przychodów wygenerowanych przez projekt ponad kwotę równą wysokości wkładu własnego Beneficjenta. Realizowane projekty muszą mieć charakter innowacyjny, pilotażowy lub stanowić tzw. najlepszą praktykę w zakresie:

• innowacyjne podejście do rozwoju i popularyzacji nowych, polityk, strategii dotyczących zmian klimatycznych oraz instrumentów związanych z ich wdrażaniem;

• dobre praktyki (best practice) oraz projekty pilotażowe dotyczące efektów zmian klimatycznych, zbieranie danych pochodzących z monitoringu i ocena stanu zbiorników wodnych;

• wdrażanie mechanizmów podnoszących świadomość ekologiczną w zakresie zmian klimatycznych;

• wspierania rozwoju i wdrożenia europejskich, narodowych, dwustronnych lub wielostronnych programów dotyczących zmian klimatycznych, zawierających innowacyjne podejście do przeciwdziałania zmianom klimatu i rozwoju nisko-węglowych technologii;

• identyfikacja obszarów ryzyka, włącznie ze schematami monitoringu mającymi na celu ocenę zagrożeń dla gleby;

• badania służące określeniu bieżącego wpływu zmian klimatycznych na gatunki, siedliska i różnorodność biologiczną.
Dotacje inwestycyjne dla mikro, małych i średnich firm OZE.


Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. poleca dotacje na wprowadzanie nowych produktów lub usług w branży OZE, chemicznej, eklektycznej, elektronicznej w latach 2014-2020. Nabory wniosków o dotacje bezzwrotne w ramach perspektywy 2014-2020 są systematycznie ogłaszane   ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Minimalna wartość projektów wynosi 100 tys. zł a maksymalna 12 mln  zł. Wysokość dotacji dla mikro i małych firm wynosi od 45% lub 55% do 70% kosztów projektu, a dla średnich firm od 35% lub 45% do 60%.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

• rozbudowa przedsiębiorstwa;

• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego;
• zmiana stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP;

• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
• zmiana wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
• modernizacja środków produkcji.                     Zapraszamy do współpracy.Dotacje na rekultywacje lub zamykanie składowisk śmieci.

 

Kancelaria Katana Konsulting  informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na remediacji / rekultywacji terenów zdegradowanych, działaniach naprawczych oraz  zamykaniu i rekultywacji składowisk odpadów przykładowo poprzez budowę instalacji OZE.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć dotyczących zamykania i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane były odpady komunalne.

Podmioty publiczne mogą aplikować o osobne dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych albo 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych gmin.


Wnioskodawcy określeni w programie:

1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego;

2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w tym jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego;

3. podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa      … Zapraszamy do współpracy…
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej i termomodernizacja JSFP.

Katana Konsulting opracowuje i aktualizuje Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.  Przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, Instytucje Otoczenia Biznesu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Jednostki B+R a także osoby fizyczne mogą zgłaszać działania z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu:

· efektywności energetycznej;

· odnawialnych źródeł energii;

· gospodarki odpadami;

· zmian klimatycznych;

· oszczędności zasobów naturalnych,

celem ujęcia ich w PGN-ach. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę jednostki zgłaszającej, planowany zakres prac z możliwym spodziewanym efektem ograniczenia zużycia medium lub uniknięcia emisji CO2.

W ramach PGN powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja zużycia emisji gazów cieplarnianych oraz analiza możliwości redukcji zużycia energii. Dla wybranego wariantu działań opracowany zostać musi harmonogram działań i warianty jego finansowania. Ustalone zostają zasady monitorowania i raportowania wyników. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) lub w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

 … Zapraszamy do współpracy…

biuro@katana-konsulting.pl   www.katana-konsulting.pl
tel. 603647085                     skype: Katana Konsulting

Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE