Katana Konsulting. Dotacje i biznes plany.
Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE
Katana Konsulting

Dział e-learningu
Katana Konsulting 
to firma powstała dzięki dotacjom unijnym i dla dotacji unijnych. Misją naszej firmy jest prowadzenie działalności szkoleniowo-doradczej „w przedmiocie najefektywniejszego wykorzystania Funduszy Strukturalnych dla rozwoju wszystkich Regionów Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego”.

Firmę  Katana Konsulting tworzy dziś zespół konsultantów, analityków i trenerów kompetencji biznesowych, którzy od ponad 14 lat [bo od 2002 roku] uczestniczą w procesie absorpcji Funduszy Strukturalnych przez polskich beneficjentów pomocy publicznej, do których w szczególności zalicza się:

  • Sektor Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
  • Jednostki Sektora Finansów Publicznych, w szczególności JST i ich jednostki organizacyjne oraz spółki zależne;

  • Instytucje rynku pracy i instytucje szkoleniowe;

  • Szkoły wyższe, ogólnokształcące i zawodowe;

  • Producentów rolno-spożywczych.

 

Katana Konsulting współpracuje i zatrudnia [najczęściej] byłych pracowników Instytucji Zarządzających i Wdrażających programy unijne dzięki czemu zapewnia swoim Klientom doświadczony i profesjonalny zespół konsultingowy. Sama kadra zarządzająca firmą w przeciągu ostatnich 11 lat opracowała ponad 160 strategii rozwojowych dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz ponad 30 studiów wykonalności dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Doświadczenie w sporządzaniu dokumentów strategicznych [strategia rozwoju Zasobów Ludzkich, Strategia Rozwoju Przedsiębiorstwa,  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego] wynika ze specjalizacji w obszarze świadczenia usług konsultingowych w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych i szkoleniowych dofinansowanych przez zewnętrzne źródła kapitału. Wspomniane bowiem dokumenty strategiczne częstokroć stanowią załącznik do wniosków o dotacje unijne lub dostarczają uzasadnienia dla konieczności realizacji konkretnego projektu. Wpływ na powstanie naszej kompleksowej oferty finansowo-szkoleniowo-doradczej ma pozyskanie blisko 70 partnerów biznesowych, do których zaliczamy instytucje finansowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy certyfikujące oraz kancelarie prawne.Opracowanie efektu zachęty.


Zapraszamy  do współpracy przedsiębiorstwa produkcyjne związane z OZE lub nie związane wcale z energetyką do współpracy w zakresie opracowania efektu zachęty będącego obligatoryjną częścią aplikacji dotacyjnej [jest to część Studium Wykonalności]. W latach 2014-2020 każdy projekt inwestycyjny o wartości powyżej 3 mln euro kosztów kwalifikowanych z mocy prawa musi wykazać efekt zachęty. W projektach OZE, te które będą zgłaszane do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk [PO IiŚ] także będą musiały wykazywać efekt zachęty ponieważ

„(…) pomoc na ochronę środowiska i cele związane z energią można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej tylko wówczas, gdy stwarza efekt zachęty. Efekt zachęty występuje, kiedy pomoc skłania Beneficjenta do zmiany zachowania w sposób podnoszący poziom ochrony środowiska lub poprawiający funkcjonowanie bezpiecznego, zapewniającego przystępne ceny i zrównoważonego rynku energii, której to zmiany nie podjęłoby się bez takiej pomocy. Pomoc nie może służyć subsydiowaniu kosztów działalności, które przedsiębiorstwo i tak by poniosło i nie może rekompensować normalnego ryzyka biznesowego związanego z działalnością gospodarczą (…) ”.

Zapraszamy do współpracy i zlecenia nam opracowania efektu zachęty do promesy koncesji  URE lub w celu opracowania całego Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego w OZE.Nowe dotacje dla firm z zakresu ochrony środowiska.

Następnie zapraszamy takze duże firmy oraz [osobno] sektor Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw do współpracy w zakresie pozyskiwania dotacji na „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska”. Sugerujemy opracować Państwa projekty już dziś aby nie stracili Państwo szansy na dotacje w pierwszych konkursach 2016 roku. Praktycznie w każdym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych znajdziemy Działanie o nazwie: „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska" lub podobne. W ramach zaplanowanych konkursów dotacji bezzwrotnych do wsparcia przewidziano następujące typy projektów:

1. Zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz
do poprawy produktywności i efektywności;

2. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska
3. Zastosowanie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem;

4. Wdrożenie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom.

Maksymalna wysokość projektu to 3 mln euro. Wysokość procentowa dotacji wacha się od 70%-45% ale czasami może tej dotacji być tylko 15%-25%.

Zachęcamy do nawiązania współpracy i opracowania Państwa biznes planów, opinii o innowacyjności, pozyskania promesy kredytowej, zawarcia umów o współpracy sieciowej, wdrożenia systemu jakości ISO już dziś aby mogli Państwo doskonale przygotować się do procesu realizacji swoich projektów.Nowe dotacje UE 2014-2020 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zapraszamy do współpracy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowane aplikowaniem o dotacje w ramach perspektywy 2014-2020 na projekty inwestycyjne w branżach: Odnawialne Źródła Energii; chemiczna; elektryczna; informatyczna. Przygotujemy Państwa aplikację już dziś aby była gotowa do złożenia w dniu ogłoszenia konkursu dotacji.

Bezzwrotne dotacje nie będą dostępne w latach 2014-2020 dla każdego typu inwestycji, bo niektóre typy projektów „z urzędu” będą musiały aplikować wyłącznie o pożyczkę preferencyjną lub wcale. W przypadku branży OZE o rodzaju programu operacyjnego decydować będzie planowana moc przyłączeniowa instalacji oraz wysokość kosztów kwalifikowanych. Nowa mapa pomocy regionalnej wciąż utrzyma najwyższy poziom intensywności wsparcia w województwach Polski Wschodniej. Dofinansowanie otrzymać mają wyłącznie projekty, które w dniu składania wniosku o dofinansowanie posiadają zapewnione środki finansowe na realizację projektu [a tu najlepiej punktowana będzie umowa lub  promesa kredytowa]. Zdecydowana większość projektów inwestycyjnych aplikująca o bezzwrotne dotacje będzie musiała dotyczyć m.in.: zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych.

            Zachęcamy do nawiązania współpracy i opracowania Państwa biznes planów, opinii o innowacyjności, umów o współpracy sieciowej, wdrożenia systemu jakości ISO już dziś aby mogli Państwo doskonale przygotować się do procesu realizacji swoich projektów. Nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [PO IiŚ], Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój [PO IR], Programu Rozwoju Polski Wschodniej [PR PW], Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa [PO PC] oraz Regionalnych Programów Operacyjnych [RPO] są już ogłoszone.

Każdy projekt inwestycyjny zakładający zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń bądź całych technologii może zostać powiększony o komponent związany z OZE tj. zakupem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub małej turbiny wiatrowej do produkcji prądu zasilającego te zakupowane z dotacji maszyny i urządzenia. Ważne jest jednak aby koszty na instalację OZE były jedynie etapem większego projektu i nie przekraczały więcej niż 20%-30% kosztów kwalifikowanych projektu.Dotacje z ZUS na prewencję przedwypadkową.

 

Niniejszym prezentujemy możliwość dofinansowania na terenie całej Polski projektów inwestycyjnych, doradczych i/lub mieszanych związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń. W szczególności ZUS:

• dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek;

• zamawia analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych;

• upowszechnia wiedzę o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom;

• zamawia prace naukowo-badawcze mające na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

DZIAŁANIA, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W PRZYPADKU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ INWESTYCYJNO-DORADCZYCH:

1. Zakup i instalacja:

1.1. osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.);

1.2. optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.);

1.3. urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn);

1.4. elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn);

1.5. urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach;

1.6. obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.;

1.7. kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dżwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych;

1.8. wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),

1.9. neutralizatorów elektryczności statycznej,

1.10. urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),

1.11. urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.);

1.12. urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej;

1.13. maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane z przepisami prawnymi). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych;

1.14. urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg;

1.15. wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie "n" nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł;

1.16. urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

2. zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),

3. modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.


Dear sir or madam,

Katana Konsulting is a company created with use of a grant from the European Social Fund, in a Framework of Operation Program „Kapital Ludzki”, Operation 6.2. The grant was awarded basing on the business plan written by the company’s owner – Kamil Kleczek. In addition we hold a status of a labor market institution, as a coaching company registered as such under number 202/00116/2009 in polish Registry of coaching/educational institutions.

Katana Konsulting is a company created thanks to the EU’s grants, and for such grants. The company’s mission is to provide consulting services in the area of effective use of the Structural Funds.

Katana Konsulting's 
team made by consultants, analytics and business trainers, who for more than six years participate in the process of distribution and absorption of the European Structural Funds. Our clients include:

  •  Small and medium companies;
  • Territorial government units;
  • Labor market institutions and coaching companies;
  • Universities and high schools;
  •  Agricultural producers.


Katana Konsulting cooperates with and employs former employees of institutions managing and introducing EU’s programs. Due to this we can provide our clients with experienced and professional consulting team. Company managers themselves during the last six years have created over 43 development strategies for small and medium companies and 14 pre-feasibility studies for territorial self-government. Experience in creation  of strategic documents (Human Resources Development Strategy, Company Expansion Strategy, Balanced Socio-Economical Growth Strategy) derives from our specialization in providing consulting services in the area of training programs and investment projects funded by external capital sources. The enumerated strategic documents most often consist an attachment for EU grant applications or provide a rationale for a specific project.

Our complex financial, consulting and coaching offer is supplemented by close to 70 business partners, including financial institutions, banks, insurance companies, certifying companies and legal practices.

Consulting Offer:

 Katana Konsulting your company an array of consulting and advisory services including:

 

Ø  Counseling in regard to selection of an optimal external capital source. Before an actual consulting service we will provide you with:

*    Analysis of an available government and European programs allowing you to obtain public aid;

*    Analysis of your investment plans and selection of an optimal financial instrument;

*    Evaluation of chances to obtain EU-funded grant.

After a positive initial evaluation of your project we will offer you the following services:

 

Ø Creating of a grant documentation necessary to obtain aid covering:

*    Writing of an grant application;

*    Creating a business plan/pre-feasibility study for your investment;

*    Cooperation in creating and completing all necessary documents and attachments

    on schedule;

*    Filing the complete documentation in suitable institutions;

*    Representing your company before an institution introducing and managing the grant

    program.

 

Ø After the grant has been awarded to your company we will offer support in the process of the actual investment, covering:

*    Consulting in signing the grant-awarding contract with a suitable institution;

*    Help in correct and punctual realization of the project;

*    Final settlement of the grant, including grant settlement application, financial report, technical report and all required attachments.

 

Ø  Consulting in creating a documentation for Quality Management System in accordance with ISO 9001:2008.

To improve the chances of success in obtaining a grant even before applying,
we propose services covering introduction and certification of a Quality Management System in your company. For this end we can conduct:

*    Identification of processes needed for quality management system and their use in yours organization;

*    Creation, documentation and implementation of intra-company Quality Management System.

 

Ø   Obtaining innovativeness certificate for investment project:

*    Consulting in area of describing the technology being implemented;

*    Creating a description of product and process innovativeness as required by institutions managing European grants;

*    Justification of expenses for tangible and intangible assets necessary to introduce the technology and/or new or improved products/services consisting the result of the investment project.

 

Ø   Contract covering cooperation with R&D unit in the investment project:

*    Consulting in the area of cooperation with R&D institutions suitable for the specific grant program. Such cooperation can serve to greatly improve chances of obtaining public aid for an investment project;

*    Supervision and stimulation of actions provided in the cooperation contracts, e.g. Initiating technological audits, international cooperation projects, organizing participation in industrial exhibitions and events regarding transfer of R&D results to the industry practice.

 

Kamil Kłeczek

Expert for EU funds, owner of the company Katana Konsulting. External business coach. Student of history at Opole University. For more than six years provides consulting and coaching services, especially in the area of obtaining public aid and external funding for private companies and training projects. Formerly employed in Center for European Projects Support (Centrum Wspierania Projektów Europejskich), Fundation for Regional Democracy Development (Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej), and as director for European funds in an financial consulting company. Recently employed as a deputy project manager in a project worth over 4 millions PLN. Also involved as a business competence coach for people planning to start their own company with use of the EU’s Structural Funds. As a director of Katana Konsulting he leads professional project team able to create any pre-feasibility study or whole grant documentation  for territorial self-government units, agricultural producers, educational institutions or small and medium companies sector. As a team leader he is responsible for determining suitability of an applicant for a specific grant program and eligibility of planned expenses, analyzing chances of obtaining public aid for a specific project and auditing of application before filing it for suitable managing institution.

We inform that a cooperation leading to successful grant application may take up to one year.


biuro@katana-konsulting.pl   www.katana-konsulting.pl                        
tel.
603647085                     skype: Katana Konsulting

Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE