Katana Konsulting. Dotacje i biznes plany.
Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE
Katana Konsulting

Dział e-learningu
Szanowni Państwo,

Katana Konsulting wnosi do projektów szkoleniowych  planowanych do realizacji przez naszych partnerów ponad ośmioletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych dofinansowanych w ramach EFS [przed PO KL zdobywaliśmy doświadczenie w ramach Phare-RSO; Phare-RZL oraz Inicjatywy EQUAL]. Zrealizowaliśmy także kilkaset szkoleń komercyjnych.

Od 2004 roku Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. zrealizowała ponad 1300 godzin szkoleniowych w zakresie pozyskiwania dotacji na realizację projektów szkoleniowych oraz inwestycyjnych. Dlatego nasza Spółka wnosi do projektów PO KL doświadczenie oraz know-how w rekrutacji uczestników projektów szkoleniowych. Jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 202/00116/2009. Dodatkowo posiadamy status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego osób dorosłych, gdyż posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Ten fakt powoduje, że czujemy się zobligowani do prowadzenia ustawicznej diagnozy potrzeb szkoleniowych naszych kursantów.

Prowadzimy także ewaluację realizowanych przez nas warsztatów, szkoleń i kursów dzięki czemu wciąż podnosimy jakość naszych usług szkoleniowych. Dlatego Katana Konsulting wnosi do projektów w ramach PO KL wiedzę i doświadczenie w zakresie:

1)  diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestników; 

2)  rekrutacji właściwych uczestników pod kątem kryteriów formalnych i merytorycznych;

3)  umiejętności sporządzania programów szkoleniowych zgodnych z rozporządzeniem MEN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z późn. zm.);

4)  ewaluacji i raportowania pomiaru dydaktycznego realizowanych projektów;

5) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy podczas realizowanych projektów szkoleniowych;

6) przeprowadzania egzaminów wewnętrznych oraz wystawiania zaświadczeń ukończenia szkoleń i kursów na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.


Poniżej prezentujemy programy i założenia naszych szkoleń komercyjnych:
 

Tytuł

Wpływ dotacji unijnych na wdrażanie strategii sprzedażowych sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

DATA:

  W wyznaczonym terminie

PROGRAM SZKOLENIA:

 

  9:45-10:00

 

Rejestracja uczestników szkolenia.

 

  10:00-10:30

 

Powitanie uczestników i przedstawienie głównych założeń szkolenia

 

  10:30-11:30

 

Kto może wnioskować o dotacje oraz kto może kupować dzięki dotacjom ?

 

  11:30-11:45

Przerwa kawowa

  11:45-13:15

  Zasady i etapy procesu ubiegania się o dotacje z Funduszy Strukturalnych

  przez sektor Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

  13:15-14:40

  Przerwa kawowa

  14:40-17:00

 Omówienie kluczowych działań w dostępnych Programach Operacyjnych

 dzięki, którym firmy produkcyjno-usługowe mogą zwiększyć sprzedaż:

a)   Dotacje z PO IG 8.1 i 8.2;

b)   Dotacje z RPO dla MŚP

c)    Dotacje z PO IG 1.4; 6.1; 4.3; 8.4;

d)   Dotacje z PROW 3.1.2;

e)   Dotacje z PO KL 6.2;

f)    Dotacje z Funduszu Pracy na start firmy oraz doposażenie stanowiska pracy;

g)   Finansowanie krzyżowe w PO KL – zakupy dla firm szkoleniowych.

 

Po każdej części seria pytań i odpowiedzi

 MIEJSCE:

  Biuro HELLO ul. Leszczyńskiego 4 lok 25

 CZAS:

  Szkolenie trwa 7 godz. od 10:00 do 17:00. W czas szkolenia wliczone są przerwy kawowe.

 CENA:

  według polityki cenowej Katana.

 DLA KOGO:

  Szkolenie jest przeznaczone głownie dla osób zarządzających firmami oraz zespołami

  sprzedażowymi ze wszelkich branż produkcyjno-usługowych. Uczestnikami szkolenia

  mogą zostać także przedsiębiorcy planujący wnioskować o dotacje.       

 DLACZEGO:

  Szkolenie ma na celu pomoc we wdrażaniu nowych strategii sprzedażowych i optymalizację

  procesu współpracy pomiędzy Beneficjentem pomocy publicznej, a producentem lub

  usługodawcą, który sprzedaje swój produkt dzięki dofinansowaniu unijnemu.

 JAK:

  Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową przy wykorzystaniu prezentacji

  multimedialnych oraz zasobów Internetu. Główną formą szkolenia jest analiza studiów

  przypadku oraz omawianie dobrych praktyk przy aplikowaniu o dotacje unijne.

 CO:

  Zapewniamy zajęcia merytoryczne, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty po ukończeniu

  szkolenia wydane zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej, a także słodki poczęstunek.

 WARUNKI:

  Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 5 dni  przed rozpoczęciem szkolenia. Liczebność grupy to max. 12 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń zweryfikowana potwierdzeniami uiszczenia opłaty za szkolenie.

Oferta szkolenia pt.: "Dotacje dla branży turystycznej na Dolnym Śląsku w latach 2014-2020”. Nowe rodzaje programów pomocowych, nowe zasady aplikowania o dotacje.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli sektora turystycznego z terenu Dolnego Śląska do aktywnego udziału w szkoleniu warsztatowym w zakresie możliwości finansowania projektów w ramach perspektywy 2014-2020. Bezzwrotne dotacje nie będą dostępne w latach 2014-2020 dla każdego typu inwestycji, bo niektóre typy projektów „z urzędu” będą musiały aplikować wyłącznie o pożyczkę preferencyjną lub wcale. Dofinansowanie otrzymać mają wyłącznie projekty, które w dniu składania wniosku o dofinansowanie posiadają zapewnione środki finansowe na realizację projektu [a tu najlepiej punktowana będzie umowa lub  promesa kredytowa]. Branża turystyczna nie będzie aplikować o wsparcie tak łatwo jak w poprzedniej perspektywie i tym samym Wnioskodawcy będą musieli przejść przez bardziej skomplikowany proces przygotowania swoich projektów.

 

                                                 AGENDA SZKOLENIA:

Godziny

Temat

10:00

 11:30

·  Wytyczne do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, rodzaje projektów możliwych do realizacji, koszty kwalifikowane i intensywność wsparcia.

·      Wsparcie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW dla przedsiębiorstw w 2015 i 2016 roku.

·      Kiedy Wnioskodawca może aplikować o dotację a kiedy „tylko” o pożyczkę preferencyjną w ramach RPO 2014-2020 ?

11:30

11:45

Przerwa kawowa

11:45

13:15

·     Nowa mapa pomocy publicznej, status MŚP i znaczenie efektywności energetycznej w projektach zgłaszanych do dofinansowania.

·      Różnica pomiędzy programami regionalnymi a ogólnokrajowymi. Programy transgraniczne. Typy projektów planowanych do dofinansowania.

·   Podstawowe zagadnienia przy aplikowaniu o wsparcie [projekty „twarde” a „miękkie”, cross-financing, trwałość projektu, zaliczkowanie, wskaźniki produktu i rezultatu, emisja uniknięta].

13:15

13:35

Przerwa obiadowa

13:35

15:00

·      Uwarunkowania pożyczek preferencyjnych na projekty inwestycyjne w latach 2014-2020.

·      Zapewnienie wkładu własnego w projektach zgłaszanych do dofinansowania
w perspektywie 2014-2020.

·      Pojęcie gotowości realizacyjnej w projektach inwestycyjnych na lata 2014-2020.

15:00

15:00

Przerwa kawowa

15:00

16:25

·      Omówienie przykładowego wniosku dla przedsiębiorstw w zakresie merytorycznym.

·      Omówienie karty oceny projektu oraz etapów oceny wniosku o dotację.

·  Jak przygotować własną firmę do aplikowania o dotacje na projekty inwestycyjne w nowej perspektywie ?

16:25

16:30

Przerwa kawowa

16:30

17:20

·      Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy ostatnich lat.

·      Od czego zacząć opracowanie aplikacji w latach 2014-2020 ???

·      Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

17:20

18:00

·      Sesja dla zdecydowanych Wnioskodawców. Nasi konsultanci poinformują Państwa o zasadach ewentualnej współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie skierowane jest do:

·  Właścicieli pensjonatów, zajazdów oraz agroturystyki planujących nowe inwestycje w środki

trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

·  Pracowników i właścicieli firm zainteresowanych aplikowaniem o dotacje w latach 2014-2020.

·  Firm świadczących usługi dla branży turystycznej.

·  Architektów, audytorów energetycznych oraz instalatorów OZE.

Celem szkolenia jest:

·  Zaprezentowanie możliwości pozyskania dotacji na inwestycje w latach 2014-2020;

·  Sprawdzenie gotowości realizacyjnej planowanych projektów inwestycyjnych;

·  Ocena szans na pozyskanie dotacji dla projektów planowanych przez Uczestników;

·  Omówienie procesu aplikowania o dotacje w latach 2014-2020.

Metody szkolenia:

·  wykład poparty prezentacją multimedialną;

·  case study – studium przypadku;

·  warsztat w zakresie kwalifikowalności wydatków;

·  odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz prezentacja dobrych praktyk.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

·  Certyfikat wydany na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia

3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216);

·  Weryfikacja planów biznesowych związanych z budową instalacji OZE w trakcie szkolenia;

·  Możliwość wykazania w trakcie aplikowania o dotację wiedzy z zakresu finansowania innowacyjnych projektów;

·  10 % rabatu na jedną usługę konsultingową związaną z aplikowaniem o dotację.

Data i miejsce szkolenia:

·  do ustalenia, w godzinach od 10:00 do 18:00.

·  ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa, Sala Konferencyjna, I piętro.

Uwagi organizacyjne:

·  Ilość miejsc jest ograniczona;

·  Za datę zgłoszenia się na szkolenie uważa się dzień uznania rachunku bankowego Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o.

Prowadzący:

·  mgr Kamil Kłeczek - Specjalista w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów inwestycyjnych. Od 10 lat specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz zewnętrznych form kapitału na realizację projektów inwestycyjnych planowanych do wdrożenia przez Firmy i Jednostki Sektora Finansów Publicznych. Do dziś zrealizował ponad 1300 godzin szkoleniowych z zakresu zasad pozyskiwania dotacji unijnych przez Polskich Beneficjentów pomocy publicznej. Jego zespół projektowy w ostatnich latach pozyskał ponad 260 944 069,80 zł dotacji i preferencyjnych pożyczek stanowiących pomoc publiczną dla polskich Beneficjentów.

 Oferta szkolenia pt.: "Zarządzanie projektami z zakresu gospodarowania odpadami dla architektów”.

 

 Agenda:

1)   Uwarunkowania prawne odnośnie zarządzania  projektami inwestycyjnymi w sektorze ochrony środowiska;

2)   Gotowość realizacyjna w projektach gospodarki odpadami i jej konsekwencje w aplikowaniu o dotacje na ochronę środowiska;

3)   Koszty kwalifikowane w projektach środowiskowych. Wysokość dotacji na gospodarowanie odpadami oraz OZE. Rodzaje programów pomocowych w latach 2014-2020.

4)   Dotacje w ramach PO IiŚ; RPO WD; PO IR na projekty chroniące środowisko ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania odpadami.

5)    Jakie koszty może zrefundować dotacja unijna w projektach gospodarowania odpadami ? Nowa mapa pomocy regionalnej czyli kto ma szanse na najwyższą dotację ?

6)   Różnica pomiędzy programami regionalnymi a ogólnokrajowymi. Specyfika programów badawczo-rozwojowych pod kątem inwestycji środowiskowych. Uwarunkowania pożyczek preferencyjnych na OZE;

7)   Zapewnienie wkładu własnego przez Inwestora w projektach pro środowiskowych;

8)   Najczęściej popełniane błędy przez architektów w trakcie przygotowywania inwestycji środowiskowych do gotowości realizacyjnej.

9)   Jak architekt powinien przygotować  swojego Inwestora do wnioskowania o dotacje aby zoptymalizować jego szansę na realizację projektu ? Dobre praktyki z ostatnich 10 lat;

10)  „Sześciopak” ustaw dla Inwestora. Analiza wyroku WSA w Lublinie w przedmiocie wymagalności pozwoleń na budowę dla instalacji OZE o mocy powyżej 40 kWp.
Oferta szkoleń dla Instalatorów systemów fotowoltaicznych:

 

1)    Proces wyboru najkorzystniejszej oferty przy projektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznych;

2)    Przykłady ofert handlowych od potencjalnego dostawcy na zaprojektowanie i wybudowanie lub montaż instalacji PV;

3)    Wpływ rodzaju instalacji PV na cenę jej instalacji i wykonania;

4)    Wycena etapu koncepcyjnego oraz jej wpływ na wycenę etapu realizacji inwestycji w PV;

5)    Zasady upublicznienia zapytania o cenę i najczęściej stosowane praktyki w tym zakresie;

6)    Innowacyjność modułów PV a jej wpływ na cenę. Czy tylko cena wygrywa ?

      7)    Współpraca instalatora z projektantem, architektem, audytorem oraz producentem PV;

     8)    Zawieranie umów na wykonanie i dostawę instalacji PV.

    9)    Źródła zewnętrznego finansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce;

    10)  Możliwości pozyskiwania dotacji na energię odnawialną;

11)  Gotowość realizacyjna i jej wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej Inwestora;

12)  Koszty kwalifikowane w projektach PV dofinansowanych przez dotacje oraz pożyczki;

13)  rodzaje Wnioskodawców / Beneficjentów wsparcia oraz wysokość intensywności wsparcia na instalacje PV;

14)  Aktualnie ogłoszone nabory wniosków o dotacje na PV – harmonogramy naborów;

15)  Program PROSUMENT czyli zasady dofinansowania osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, wspólnotom mieszkaniowym;

16)  Proces inwestycyjny w projektach fotowoltaicznych. Wpływ dotacji na realizację projektu.
biuro@katana-konsulting.pl   www.katana-konsulting.pl
tel. 603647085                    skype: Katana Konsulting

Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE