Katana Konsulting. Dotacje i biznes plany.
Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE
Katana Konsulting

Dział e-learningu
1.
 
Czym charakteryzuje się dobry projekt?

Wydawać się może, iż z punktu widzenia podmiotu zajmującego się pozyskiwaniem środków finansowych odpowiedź na pytanie o „dobroć projektu” nie powinna nastręczać większych trudności.  Najprościej można by rzec: dobry projekt to projekt przynoszący najwięcej korzyści materialnych. Jednakże kwestia wymaga spojrzenia przez odmienną perspektywę, a charakterystykę dobrego projektu można traktować dwojako.

Mianowicie, dobre projekty to przede wszystkim przedsięwzięcia, których uruchomienie podyktowane jest wnikliwą analizą potrzeb podmiotu realizującego. Takie, których przeprowadzenie to tylko kwestia czasu, a możliwość uzyskania dofinansowania nie stanowi warunku sine qua non ich realizacji. Z technicznego punktu widzenia są one przygotowane najlepiej,  z dbałością o szczegóły. I nie należy przez to rozumieć tylko dobrze przygotowanego wniosku aplikacyjnego, ale przede wszystkim sam projekt inwestycyjny. Projekt, który dostrzega ewentualne zagrożenia swojej realizacji, będąc tym samym wyposażony w instrumenty zabezpieczające przed nimi. 

Z drugiej strony mamy projekty, które nie powstałby bez wsparcia w postaci funduszy europejskich. To możliwość dofinansowania stanowi główny asumpt do ich powstania, warunkując zarazem ich realizację. Kluczowym w tym przypadku jest jednak, by projekt taki uwarunkowany był przez rzeczywiste i trafnie zlokalizowane potrzeby beneficjenta (czy też gospodarki), nie zaś jedynie przez możliwość pozyskania środków na cel wskazany w dokumentach programowych. Niewątpliwie potrzeby te muszą być ściśle skorelowane z katalogiem możliwych do zrealizowania typów projektów, jednakże dotychczasowa praktyka dowodzi, że częstokroć identyfikacja obszarów problemowych podyktowana jest wyłącznie potrzebą wpisania projektu w cele działania. Oczywiście, o ile nie można temu sposobowi odmówić pewnej logiki, o tyle nie trudno przy takim toku popełnić błąd, który może wynikać chociażby z niedostatecznego rozeznania potrzeb w planowanym zakresie działania.

 

2.           Oferta szkoleniowa:

 

„Ludzie są szczególnym zasobem organizacji, bowiem ich kompetencje w postaci wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zdolności stają się zasobem o charakterze strategicznym, który pozwala organizacji zdobywać przewagę konkurencyjną.”  [1]


Katana Konsulting oferuje Państwu kompleksową paletę usług szkoleniowych, przyczyniających się do doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności interpersonalnych kadry pracowniczej i menedżerskiej. Proponujemy Państwu wysokiej jakości szkolenia, które cechuje rzetelność i skuteczność wypracowana w trakcie sześcioletniej obecności w branży szkoleniowo-doradczej.

 

Obok chęci podzielenia się z Państwem  naszym doświadczeniem, transferem wiedzy i rozwojem umiejętności, naszym priorytetem jest dostarczenie inspiracji do wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej praktyce.[1] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, pod red. H.Króla i A. Ludwiczyńskiego, PWN, Warszawa 2007, s. 11.OBSZARY SZKOLEŃ: 

 • "Specjalista ds. funduszy unijnych”
 • Instalator OZE, Instalator PV;
 • „Zarządzanie projektem”;
 •  „Telemarketer”;
 • „Negocjacje handlowe”;
 • „Kultura Obsługi Klienta”;
 • „Finanse dla niefinansistów";
 • „Zarządzenie czasem”;
 • „Skuteczny Windykator";
 • „Kurs kadrowo-płacowy";
 • "Prawo pracy dla managerów".

            

Firma Katana Konsulting do dziś jako wykonawca, podwykonawca lub organizator zrealizowała ponad 1324 godzin szkoleniowych z zakresu zasad pozyskiwania dotacji unijnych przez Polskich Beneficjentów pomocy publicznej.

Od 2012 roku specjalizujemy się w procesie inwestycyjnym w projektach OZE. Szkolimy tylko z tego na czym się znamy i co wykonujemy "na codzień". Dlatego w tematyce realizowanych szkoleń najczęściej pojawiają się zagadnienia związane ze sporządzaniem wniosków o dotacje na budowę farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, MEW oraz biogazowi. Kamil Kłeczek w latach 2012-2015 był wykładowcą na ponad 40 seminariach, konferencjach oraz targach z zakresu finansowania fotowoltaiki, a także procedur administracyjno-prawnych umożliwiających dofinansowanie tego typu inwestycji. Do tej pory z sukcesem przeszkolił już ponad 1390 osób na temat możliwości pozyskiwania dotacji na instalacje solarne. Jego zespół projektowy w ostatnich latach pozyskał ponad 260 944 069,80 zł dotacji i preferencyjnych pożyczek stanowiących pomoc publiczną dla polskich Beneficjentów.Zrealizowane szkolenia [do 01.01.2016]:


LP

Tytuł szkolenia

Data

Nazwa projektu (jeśli dotyczy)

Liczba dni / godz.

Zakres / Program

1

Finansowanie, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez instalatorów OZE

od 20.12 do 30.12.2015

OHP jako realizator usług rynku pracy

40 godz / 5 dni

Przedsiębiorczość dla instalatorów PV, dotacje na złożenie firmy oraz na zakup instalacji PV przez Inwestorów. Dotacje UE na lata 2014-2020.

2

Finansowanie budowy farm fotowoltaicznych

04.12.2015

ND

1/8

Dotacje unijne na farmy PV; proces inwestycyjny, gotowość realizacyjna, pomoc horyzontalna na OZE

3

Dotacje na budowę farm fotowoltaicznych na Dolnym Śląsku

06.11.2015

ND

1 / 6

Pomoc horyzontalna na inwestycje w OZE; Regionalny Program Operacyjny WD – Działanie 3.1 oraz PROW 4.2.

4

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych dla instalatorów.

07.11 – 05.12.2015

„Fotowoltaika szansą branży budowlanej”

10 / 60 godz.

Dotacje na mikroinstalacje OZE; proces inwestycyjny w projektach PV; ofertowanie przez instalatorów [projekty koncepcyjne i warunki przyłączeniowe].

5

Termomodernizacja budynków działaniem proekologicznym

06.02.2015

Eko-kwalifikacje

8 godz.

Procesy i instytucje administracji państwowej w realizacji ZIELONYCH INWESTYCJI - pozwolenia na budowę, plany zagospodarowania terenu, decyzje adm., odwołania, terminy

6

Finansowanie, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez instalatorów OZE

od 09.12 do 20.12.2014

OHP jako realizator usług rynku pracy

56 godz / 7 dni

Źródła dotacji na projekty OZE; proces inwestycyjny w PV; aspekty prawne w projektach OZE; ekonomika instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

7

Prawo w teorii i praktyce – instalacje solarne

20.11.2014, 05.02.2015,
26.03.2015.

Eko-kwalifikacje

16 godz

Fotowoltaika i kolektory słoneczne a Prawo energetyczne; prawo ochrony środowiska; prawo budowlane; prawo o zagosp. przestrzennym i pochodne.

8

Finansowanie, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez instalatorów OZE

od 19.05 do 30.06.2014

OHP jako realizator usług rynku pracy

40 godz / 5 dni

Źródła dotacji na projekty OZE; proces inwestycyjny w PV; aspekty prawne w projektach OZE; ekonomika instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

9

Finansowanie inwestycji dla inwestorów kościelnych – praktyka

10.06.2014

Technologie energooszczędne w budownictwie sakralnym

1 godz

Wkład własny w inwestycjach sakralnych; pojęcie gotowości realizacyjnej i jej konsekwencje; aplikowanie o dotacje.

10

Finansowanie firm spin-off i spin out w branży OZE.

od III 2013 do I 2014

Promocja i wsparcie doradcze firm typu spin off lub spin out w fazie zalążkowej

88 godz / 11 dni

Proces inwestycyjny w projektach OZE; Rodzaje projektów B+R w branży OZE; Finansowanie biznesu akademickiego

11

Możliwości finansowania OZE – instalacje fotowoltaiczne

od VIII do XI 2012

Szkolenia podstawowe „Wstęp do fotowoltaiki”

16 godz / 6 dni

Proces inwestycyjny w projektach fotowoltaicznych; źródła finansowania projektów PV w Polsce

12

Zewnętrzne Źródła  finansowania instalacji fotowoltaicznych

05.11.2012

Akademia Solarna

5 godz

Proces inwestycyjny przy projektach PV. Dokumentacja aplikacyjna, zasady udzielania pomocy publicznej.

13

Możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznych.

27.02.2012

FORUM SOLAR +

jeden / 2 godz.

Specyfika konkursów dotacji na projekty OZE. Dobre praktyki w aplikowaniu o dotacje na OZE.

14

Źródła dotacji na realizację projektów fotowoltaicznych w Polsce

od VII 2012 do VI 2013

Akademia Solarna

14 / 21 godz.

Proces inwestycyjny przy projektach PV. Dokumentacja aplikacyjna, zasady udzielania pomocy publicznej.

15

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych dla projektów z zakresu atrakcyjności turystycznej.

21.03.2012

ND

jeden / 7 godz.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych w projektach turystycznych / zasady aplikowania o dotacje z RPO WD 1.1.D

16

Źródła zewnętrznych dofinansowań dla projektów z zakresu termomodernizacji

30.01-09.03.2012

ND

trzy / 6 godz

 Źródła finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznych budynków użyteczności publicznej.

17

Dotacje inwestycyjne wspierające OZE dla MŚP i JST.

16-18.03.2011

Indywidualny rozwój pracowników - czynnikiem wzrostu konkurencyjności firmy

trzy / 18 godz.

Koszty kwalifikowane w RPO. Różnice pomiędzy programami dla firm oraz dla JST. PZP w dotacjach UE. Proces inwestycyjny w unijnych projektach OZE.

18

Zasady tworzenia biznes planów do PO KL 6.2

17.05.2010

ND

jeden / 6 godz.

PO KL 6.2. Środki z Funduszu Pracy oraz PO KL 6.1.3 na podjęcie działalności gospodarczej. Omówienie dobrych praktyk w aplikowaniu o dotacje na start-up.

19

Źródła i rodzaje dotacji unijnych dla szkolnictwa wyższego w latach 2010-2013

27-28.10.2010

Szkolenia kadry administracyjnej i kierowniczej w pozyskiwaniu funduszy ze środków unijnych

dwa / 16 godz.

PO IG dla Uczelni / PO KL dla Uczelni / ORPO dla Uczelni. Omówienie dobrych praktyk z zakresu aplikowania o dotacje oraz zasad rozliczania przyznanych środków

20

Dotacje UE na rozwój firm z Dzielnicy Wrocław-Nadodrze

08.11.2010

Fabryka Firm

jeden / 8 godz.

Rodzaje dotacji na firm w latach 2007-2013. Typy projektów dofinansowywanych w ramach PO KL 6.2

21

Zasady sporządzania biznes planów oraz zasady aplikowania o dotację na rozpoczęcie działalności

od II do VI 2010

Mikroprzedsiębiorca - manager na rynku krajowym i UE

32/ 128 godz.

Twój pomysł na biznes / zasady sporządzania wniosków o dotację i biznes planów. Zarządzanie mikrofirmą.

22

Zasady sporządzania biznes planów oraz zasady aplikowania o dotację na rozpoczęcie działalności

od I do III 2010

Mikroprzedsiębiorca - manager na rynku krajowym i UE

36 / 144 godz.

Twój pomysł na biznes / zasady sporządzania wniosków o dotację i biznes planów. Zarządzanie mikrofirmą.

23

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Dotacje unijne dla MŚP w latach 2010-2013.

02-05.12.2010

ND

cztery / 16 godz.

Dotacje na innowacje / przygotowanie i zarządzanie projektem.

24

Prawo w finansach

09.12.2008

Ekspert Finansowy

jeden / 7 godz.

Administracyjne prawo gospodarcze

25

Fundusze unijne dla e-biznesu

02.10.2008

ND

jeden / 3 godz.

PO IG 8.1 i 8.2; PO KL 6.2

26

Prawo Zamówień Publicznych i sprawozdawczość w projektach UE

11.09 i 29.09-01.10.2008

Pozyskiwanie funduszy europejskich

cztery / 30 godz.

PZP w Funduszach Strukturalnych; zasady sprawozdawczości

27

Zarządzanie i organizacja firmą

16.06-27.06.2008

Projektant medialny

dziesięć / 40 godz.

Biznes plan i dotacje na zakładanie własnej firmy

28

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej i inne źródła pozyskiwania dotacji

12.05.2008

ND

jeden / 3 godz.

Dotacje na innowacje

29

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej i inne źródła pozyskiwania dotacji

10-11.05.2008

Szkolenie wstępne

dwa / 8 godz.

Wprowadzenie do Funduszy Strukturalnych UE; zasady aplikowania

30

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej i inne źródła pozyskiwania dotacji

08.05.2008

Szkolenie wstępne

jeden / 4 godz.

Wprowadzenie do Funduszy Strukturalnych UE; zasady aplikowania

31

Sporządzanie wniosków o dotacje unijne dla MŚP

05-05-13.06.2008

Mikroprzedsiębiorca - manager na rynku krajowym i UE

trzynaście / 72

RPO WD 1.1; PO KL 6.2; PO IG 8.1; PROW 3.4 i inne źródła finansowania MŚP

32

Zasady sporządzania biznes planów

07-30.04.2008

Mikroprzedsiębiorca - manager na rynku krajowym i UE

trzynaście / 72

Analiza SWOT i badania marketingowe; wybór strategii rozwojowych; konstrukcja BP

33

Sporządzanie wniosków o dotacje unijne dla MŚP

27.02-14.03.2008

Kompetencje biznesowe w zarządzaniu firmą

trzynaście / 72

RPO WD 1.1; PO KL 6.2; PO IG 8.1; PROW 3.4 i inne źródła finansowania MŚP

34

Zasady sporządzania biznes planów

22.12.2007-27.02.2008

Kompetencje biznesowe w zarządzaniu firmą

trzynaście / 72

Analiza SWOT i badania marketingowe; wybór strategii rozwojowych; konstrukcja BP

35

Fundusze Strukturalne UE w dziedzinie hotelarstwa i agroturystyki

29.10 i 07.11.2007

Hotelarstwo i euro recepcjonistka

dwa / 8 godz.

Zasady aplikowania o fundusze unijne

36

Sporządzanie wniosków o dotacje unijne dla MŚP

21.08-31.08.2007

Mikroprzedsiębiorca - manager na rynku krajowym i UE

dziewięć / 56 godz.

SPO WKP 2.3 oraz ZPORR 2.5 i 3.4; SPO RZL 2.3 i inne programy dla MŚP

37

Fundusze Strukturalne dla JST

09.01-10.05.2006

Forum Urzędników Europejskich Woj. Dolnośląskiego

80 godz. / 10 dni

Zarządzanie projekcie UE; audyt wew. i kontrola zew; dotacje na kulturę i turystykę

38

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

17.02.2006

ND

8 godz.

Koszty kwalifikowane projektów; zasady sporządzania wniosku aplikacyjnego, najczęściej popełniane błędy.

39

Fundusze Unijne a Ochrona Dziedzictwa Narodowego

20.08.2005

Studium kulturoznawstwa ROE

5 godz.

PO Patriotyzm jutra; PO Rozwój Inicjatyw Lokalnych; Promesa MKiDN; Programy Komisji Europejskiej.

40

Doradca ds. Funduszy Europejskich – kurs intensywny

19-23.

09.2005

ND

8 godz.

SPO-RZL 2.3; Programy Komisji Europejskiej; Ochrona Dziedzictwa Narodowego; dotacje z PUP dla MŚP.

41

Programy Pomocowe z UE i Budżetu RP 2004-2005

17.11.2004

ND

8 godz.

SPO-WKP 2.1, 2.3,2.4; ZPORR 3.4, 2.5;
SPO-RZL 2.3

42

Doradca ds. Funduszy Europejskich

16.10.-27.11.2004

ND

16 godz.

PHARE KFDI 2003, SAPARD 4.0; SPO-ROL 1.1; 1.5;  SPO-WKP 2.1, 2.3,2.4; ZPORR 3.4, 2.5; SPO-RZL

43

Postępowanie sądowo-administracyjne w Organach administracji publicznej

12-14.03.2003

Kurs dla kandydatów na pracowników służby cywilnej

16 godz.

Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
Zapraszamy do współpracy firmy szkoleniowe prezentując następującą wstępną agendę szkoleń:

Godziny

Temat

 10:30

 • Wytyczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Rodzaje projektów,     koszty kwalifikowane i intensywność wsparcia.
 • Wytyczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,     rodzaje projektów, koszty kwalifikowane i intensywność wsparcia.

10:45

Przerwa kawowa

12:30

 • Wytyczne do Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,            rodzaje projektów możliwych do realizacji, koszty kwalifikowane i intensywność wsparcia.
 • Kiedy Wnioskodawca może aplikować o dotację a kiedy „tylko” o pożyczkę preferencyjną w ramach RPO 2014-2020 ?
 • Nowa mapa pomocy publicznej, status MŚP i znaczenie innowacyjności w projektach zgłaszanych do dofinansowania.

13:15

Przerwa obiadowa

14:30

 • Różnica pomiędzy programami regionalnymi a ogólnokrajowymi. Specyfika programów           badawczo-rozwojowych i możliwość realizacji celów biznesowych przedsiębiorstw ze                 wsparciem na projekty badawczo-rozwojowe. Uwarunkowania pożyczek preferencyjnych na       projekty inwestycyjne w latach 2014-2020.
 • Zapewnienie wkładu własnego w projektach zgłaszanych do dofinansowania w perspektywie          2014-2020.

14:45

Przerwa kawowa   

16:00

 • Pojęcie gotowości realizacyjnej w projektach inwestycyjnych na lata 2014-2020.
 • Jak przygotować własną firmę do aplikowania o dotacje na projekty inwestycyjne w                    nowej perspektywie ?
 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy ostatnich lat.

16:10

Przerwa kawowa

17:10

 • Regionalne Strategie Innowacyjności i ich wpływ na szansę otrzymania dotacji.
 • Od czego zacząć opracowanie aplikacji w latach 2014-2020 ???
 • Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

18:00

 • Sesja dla zdecydowanych Wnioskodawców. Nasi konsultanci poinformują Państwa o
 • zasadach ewentualnej współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie skierowane jest do:

·    Przedsiębiorców planujących nowe inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;

·    Pracowników i właścicieli firm zainteresowanych aplikowaniem o dotacje w latach 2014-2020;

·    Pracowników banków, biur rachunkowych, pośredników kredytowych.

Celem szkolenia jest:

·    Zaprezentowanie możliwości pozyskania dotacji na inwestycje w latach 2014-2020;

·    Sprawdzenie gotowości realizacyjnej planowanych projektów inwestycyjnych;

·    Ocena szans na pozyskanie dotacji dla projektów planowanych przez Uczestników;

·    Omówienie procesu aplikowania o dotacje w latach 2014-2020.

Idealny profil słuchacza:

·    Właściciel lub pracownik przedsiębiorstwa planującego inwestycje w nowe środki trwałe;

·    Pracownicy banków, funduszy leasingowych i pożyczkowych zapewniający wkład własny;

·    Architekci oraz projektanci obiektów przemysłowych;

·    Producenci urządzeń i maszyn planujący sprzedawać swoje produkty z dofinansowaniem;

·    Firmy informatyczne planujące realizację projektów SMART, e-biznes, B2B itp.
Każdorazowo po zakończeniu szkolenia otrzymujecie Państwo zaświadczenie wydane na podstawie Rozp. Ministra Edukacji Narodowej.


Dziękujemy dotychczasowym klientom za obdarzenie Katana Konsulting swoim zaufaniem a wszystkich Państwa zapraszamy do owocnej współpracy!


biuro@katana-konsulting.pl   www.katana-konsulting.pl
tel. 603647085                     skype: Katana Konsulting

Prezentacja KatanaProduktyO nasUsługi dodaneDział Dotacji i KredytówDział SzkoleńDział e-learninguReferencjeKontaktObsluga inwestycji OZE